Logotyp: Min myndighetspost

Meny

Användarvillkor för Min myndighetspost

Villkoren träder i kraft 2021-11-23

1 Allmänt

1.1 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tillhandahåller den digitala brevlådan Min myndighetspost (”Brevlådan”) till enskilda. Min myndighetspost möjliggör för privatpersoner, företag och föreningar att få myndighetspost till sin Brevlåda.

1.2 En privatperson och en registrerad behörig företrädare för en företagsbrevlåda (dessa kallas gemensamt för ”Brevlådeinnehavare”) kan skaffa en Brevlåda.

1.3 Genom att skaffa Brevlådan får Brevlådeinnehavaren nyttjanderätt till tjänsten Min myndighetspost samt godkänner dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering eller av tillämpliga föreskrifter.

1.4 För att skaffa Brevlåda krävs e-legitimation.

1.5 Privatpersoner som är minst 18 år kan skaffa en Brevlåda. Privatpersoner kan endast skaffa en Brevlåda åt sig själva.

1.6 För företags och föreningars räkning kan en Brevlåda endast skaffas av de som är behörig företrädare enligt Bolagsverkets register. Endast aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar kan skaffa Brevlåda. Handelsbolag eller kommanditbolag måste ha minst en fysisk person som firmatecknare för att kunna skaffa och använda Brevlådan.

1.7 Samtliga rättigheter kopplade till Min myndighetspost tillkommer DIGG.

1.8 DIGG har rätt att göra förändringar i Min myndighetspost. Information om förändringar lämnas på webbplatsen för Min myndighetspost.

1.9 DIGG har rätt att ensidigt göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. DIGG ska underrätta Brevlådeinnehavaren om sådana tillägg och ändringar på webbplatsen för Min myndighetspost. Underrättelse behöver dock inte ske om ändringarna är av begränsad betydelse.

2 Åtkomst till Brevlådan

2.1 För att få åtkomst till Brevlådan måste Brevlådeinnehavaren logga in med e-legitimation.

2.2 Brevlådeinnehavaren ska skydda sin Brevlåda så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna däri, exempelvis genom att skydda sin e-legitimation på ett betryggande sätt.

2.3 Brevlådeinnehavare kan i Brevlådans inställningar erbjuda någon annan läsrättighet eller hanteringsrättighet. Läs- eller hanteringsrättigheter kan när som helst återkallas av Brevlådeinnehavaren. Den som har fått läs- eller hanteringsrättigheter måste logga in med sin e-legitimation och acceptera erbjudandet för att ta del av innehållet i Brevlådan.

2.4 DIGG kan medge läs- eller hanteringsrättigheter till förvaltare, konkursförvaltare, god man, boutredningsman, dödsbodelägare eller annan som styrker sin behörighet att företräda Brevlådeinnehavaren.

2.5 Brevlådeinnehavaren kan genom inställningar i Brevlådan administrera mottagningsregler. Genom att välja bort digital post från en ansluten myndighet skickas posten från den myndigheten i stället som papperspost. När en ny myndighet börjar skicka digital post måste Brevlådeinnehavaren själv välja bort digital post från myndigheten om den istället vill ha papperspost från myndigheten.

3 Funktionalitet i Brevlådan

3.1 I inställningarna i Brevlådan kan Brevlådeinnehavaren ange kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

3.2 Brevlådeinnehavare kan få en avisering till angivna kontaktuppgifter i samband med att ett nytt meddelande har lämnats i Brevlådan. I inställningarna kan Brevlådeinnehavaren välja hur ofta avisering ska skickas, dagligen, veckovis etc. DIGG ansvarar inte för att aviseringar och meddelanden som skickas till kontaktuppgifterna når mottagaren.

3.3 Meddelanden som av avsändaren klassificerats som brev som kan innehålla känslig information skickas enbart till Brevlådan. Andra typer av meddelanden skickas även till angiven aviseringskanal.

3.4 Brevlådeinnehavare kan ta bort, skriva ut, sortera och söka efter meddelanden i Brevlådan.

3.5 Brevlådeinnehavaren kan vidarebefordra meddelanden från sin Brevlåda till en annan Brevlåda inom Min myndighetspost.

4 Behandling av personuppgifter

4.1 DIGG är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som utförs i samband med registrering, behörighetskontroller och inloggning i Brevlådan samt sådan behandling som fordras för att meddelandet ska kunna befordras till aktuell Brevlåda.

4.2 Vid registrering av en Brevlåda i Min myndighetspost lagrar DIGG Brevlådeinnehavarens personnummer. För en juridisk person lagras organisationsnummer. DIGG lagrar även de kontaktuppgifter för avisering som Brevlådeinnehavaren registrerar i Brevlådan. När en person får läs- eller hanteringsrättigheter för en Brevlåda lagras dennes personnummer.

4.3 I samband med att Brevlådeinnehavaren godkänner användarvillkoren för Min myndighetspost upprättas en avtalsrelation mellan Brevlådeinnehavaren och DIGG. DIGG behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda Brevlådan enligt dessa användarvillkor. Den rättsliga grunden för DIGG:s behandling av personuppgifter för att tillhandahålla Min myndighetspost är därmed att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal enligt art. 6 (b) dataskyddsförordningen (EU 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingar av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter). Ändamålet för behandlingen är att administrera tillhandahållandet av Brevlådan i enlighet med detta avtal. Uppgift om personnummer behandlas för att möjliggöra en säker identifiering av Brevlådeinnehavaren eller annan behörig person. Kontaktuppgifter för avisering behandlas för att kunna delge enskild en aktiveringskod vid registreringstillfället, och efter det för att skicka avisering till att Brevlådeinnehavaren har fått ett meddelande.

4.4 DIGG kontrollerar personnummer mot Statens personadressregister (SPAR) i samband med att en Brevlådeinnehavare erbjuder någon annan läs- eller hanteringsrättigheter till Brevlådan. Vid registrering och inloggning till en Brevlåda för ett företag eller en förening kontrolleras personnummer mot Bolagsverkets register.

4.5 DIGG nyttjar Skatteverket som driftleverantör för Min myndighetspost. Det innebär att Skatteverket behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde till DIGG för att tillhandahålla tjänsten enligt dessa användarvillkor. Skatteverket får endast behandla personuppgifter i enlighet med avtal och instruktion från DIGG.

4.6 I de fall Brevlådeinnehavaren är en fysisk person omfattas inte de behandlingar av personuppgifter för privat bruk som sker i Brevlådan av dataskyddsförordningen.

4.7 I de fall Brevlådeinnehavaren är en juridisk person omfattas de behandlingar av personuppgifter som sker i Brevlådan av dataskyddsförordningen. Den juridiska personen är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar och DIGG är personuppgiftsbiträde. Detta innebär bland annat att DIGG endast får behandla personuppgifterna i Brevlådan i enlighet med Brevlådeinnehavarens instruktioner. Dessa användarvillkor utgör ett sådant skriftligt avtal och skriftlig instruktion.

4.8 Avsändande myndighet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med att ett meddelande upprättas samt vid förmedling av meddelandet. Avsändande myndighet är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med mottagning och tillgängliggörande av meddelanden. DIGG är då personuppgiftsbiträde till avsändande myndighet och får inte behandla personuppgifterna för andra ändamål än att tillgängliggöra dem för mottagaren.

4.9 Personuppgifter bevaras och behandlas så länge Brevlådeinnehavaren har en aktiv brevlåda. Om Brevlådeinnehavaren väljer att både inaktivera och sedan ta bort sin Brevlåda så raderas uppgifterna omgående. Om Brevlådeinnehavaren väljer att enbart inaktivera sin Brevlåda så raderas uppgifterna efter 18 månaders inaktivitet i Brevlådan.

4.10 Brevlådeinnehavaren har rätt att begära information enligt art. 15 i dataskyddsförordningen, ett s.k. registerutdrag. Brevlådeinnehavaren kan själv ta ut ett utdrag genom att logga in i Brevlådan under ”Inställningar -> Registerutdrag.”

4.11 Brevlådeinnehavaren kan begära bl.a. rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet av personuppgifter genom att skicka en skriftlig begäran till DIGG. Kontaktuppgifter finns på digg.se. DIGG har utsett ett dataskyddsombud. För kontaktuppgifter till DIGG eller dataskyddsombudet se DIGG:s webbplats digg.se Om Brevlådeinnehavaren anser att personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning, till exempel dataskyddsförordningen, har denne även rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Mer information finner du på www.imy.se. Läs mer om hur DIGG behandlar personuppgifter på minmyndighetspost.se och digg.se.

4.12 DIGG lämnar ut personuppgifterna i den mån en sådan rättslig skyldighet gäller för DIGG. Personuppgifterna överförs inte till tredjeland annat än i enlighet med rättslig skyldighet.

5 DIGG:s ansvar

5.1 DIGG ansvarar för att följa de krav och villkor som fastställts för Brevlådeoperatörer inom infrastrukturen Mina meddelanden.

5.2 DIGG ansvarar för att meddelanden som har mottagits från avsändare förmedlas till Brevlådeinnehavarens Brevlåda och lagras utan att innehållet förstörs, förvanskas eller att obehöriga personer tar del av meddelandena. DIGG ansvarar även i övrigt för att vidta lämpliga åtgärder för att skydda Brevlådan och de personuppgifter som behandlas där.

5.3 DIGG ska begränsa den interna åtkomsten till uppgifter i Min myndighetspost så att den som arbetar hos DIGG eller DIGG:s underleverantörer endast efter särskilt beslut får vidta teknisk rättelse för att åtgärda eller återställa Brevlådans funktionalitet för Brevlådeinnehavaren.

5.4 DIGG har rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina åtaganden avseende Min myndighetspost. DIGG ansvarar då för underleverantörens arbete såsom för sitt eget arbete.

5.5 Uppgifter och meddelanden i Min myndighetspost utgör inte allmänna handlingar i den enskildes Brevlåda i enlighet med 2 kap. 13 och 14 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105). Meddelanden som skickats till Brevlådan utgör dock allmänna handlingar hos avsändande myndighet.

5.6 DIGG har ingen insyn i Brevlådan och kan därmed inte ta del av innehållet i de meddelanden som skickats till Brevlådeinnehavaren. DIGG får använda andra uppgifter i Brevlådan endast i enlighet med Brevlådeinnehavarens instruktioner, dvs. genom att tekniskt använda Brevlådeinnehavarens inställningar för att löpande kunna tillhandahålla den funktionalitet som finns i Min myndighetspost.

6 Brevlådeinnehavarens ansvar

6.1 Till Brevlådan skickas meddelanden från myndigheter anslutna till infrastrukturen Mina meddelanden. Brevlådeinnehavaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som skickas till Brevlådan från samtliga vid var tid anslutna myndigheter.

6.2 Brevlådeinnehavarens tillgång till Brevlådan i Min myndighetspost kan vara beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller åt Brevlådeinnehavaren (såsom internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Brevlådeinnehavaren är ensam ansvarig för tillgång, nyttjande och betalning av dessa tjänster.

6.3 Brevlådeinnehavaren ansvarar för att den information som lämnas i samband med användning av Min myndighetspost är riktig och aktuell. Brevlådeinnehavaren ansvarar för eventuella konsekvenser av felaktig eller inaktuell information.

6.4 Brevlådan får användas bara i enlighet med dessa användarvillkor, gällande författningar och myndighetsbeslut. Brevlådeinnehavaren är skyldig att följa eventuella instruktioner avseende användningen av Brevlådan som lämnas av DIGG.

6.5 Brevlådeinnehavaren ska skydda sin e-legitimation på ett betryggande sätt så att ingen obehörig ska kunna få tillgång till Brevlådan.

7 Skadestånd

7.1 DIGG:s skadeståndsansvar gentemot Brevlådeinnehavaren beträffande Min myndighetspost är begränsat till skada som DIGG eller dess underleverantör vållar Brevlådeinnehavaren genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller i författning. DIGG ansvarar inte i något fall för skada som beror på avbrott i Brevlådans tillgänglighet.

7.2 DIGG:s skadeståndsansvar gentemot Brevlådeinnehavaren är begränsat till direkt skada samt till ett sammanlagt belopp motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). DIGG ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller förlust av data.

8 Mottaget meddelande

8.1 Ett digitalt meddelande anses ha kommit Brevlådeinnehavaren till handa när DIGG har tillgängliggjort det i Brevlådan.

9 Inaktivering och avregistrering av Brevlådan

9.1 Brevlådeinnehavaren kan när som helst inaktivera sin Brevlåda. Efter inaktivering skickas inga nya meddelanden till Brevlådan. Brevlådan finns dock kvar och Brevlådeinnehavaren och personer som har läs- och hanteringsrättigheter kan logga in och ta del av innehållet. Brevlådeinnehavaren kan när som helst välja att aktivera Brevlådan igen så länge uppgifterna finns kvar. Uppgifterna raderas i enlighet med vad som framgår av 4.9.

9.2 DIGG kan på skriftlig begäran av Brevlådeinnehavaren eller annan som styrker sin behörighet att företräda Brevlådeinnehavaren inaktivera Brevlådan.

9.3 Brevlådan inaktiveras automatiskt då Brevlådeinnehavaren öppnar en Brevlåda hos annan Brevlådeoperatör ansluten till Mina meddelanden.

9.4 DIGG har rätt att inaktivera Brevlådan vid dödsfall samt vid avregistrering av företag eller föreningar ur Bolagsverkets register.

10 Avsluta och ta bort Brevlådan

10.1 Brevlådeinnehavaren kan välja att avsluta sin Brevlåda efter att den har inaktiverats. För att avsluta Brevlådan måste Brevlådeinnehavaren logga in med e-legitimation. När Brevlådan avslutas raderas Brevlådan och samtliga meddelanden som finns i den.

10.2 DIGG har rätt att avsluta och ta bort Brevlådan om den har varit inaktiv under 18 månader samt när ingen har loggat in i Brevlådan under 18 månader i följd.

11 Avstängning

11.1 Om en Brevlådeinnehavare agerar i strid med dessa användarvillkor eller i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner får DIGG stänga av Brevlådeinnehavaren från Min myndighetspost.

11.2 DIGG får ta bort en påbörjad registrering om registreringen inte slutförts inom sex månader.

12 Force majeure

12.1 Om DIGG inte kan fullgöra sina åtaganden enligt villkoren på grund av omständighet utanför dennes kontroll, som DIGG inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder DIGG inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, ska detta utgöra en befrielsegrund för ansvar som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

12.2 DIGG ska informera på sin hemsida (www.digg.se) om någon sådan omständighet inträffar.

13 Drift och underhåll

13.1 Min myndighetspost tillhandahålls normalt dygnet runt, sju dagar i veckan. DIGG ansvarar dock inte för eventuella avbrott i tjänsten. I de fall Min myndighetspost drabbats av avbrott kan meddelanden komma att skickas som papperspost.

13.2 DIGG har rätt att begränsa tillgängligheten till Min myndighetspost i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl. DIGG ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att Brevlådeinnehavaren ska vållas minsta möjliga skada, DIGG ska i största möjliga utsträckning informera Brevlådeinnehavaren om planerade avbrott. Information publiceras på startsidan för Min myndighetspost.

14 Avveckling av Min myndighetspost

14.1 DIGG får säga upp tillhandahållandet av Min myndighetspost helt eller delvis genom att underrätta Brevlådeinnehavaren på webbplatsen för Min myndighetspost minst 30 dagar före avvecklingen.

15 Tillämplig lag

15.1 Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.