På minmyndighetspost.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Logotyp: Min myndighetspost

Meny

Användarvillkor för Min myndighetspost

Villkoren träder i kraft 2018-05-25

1 Allmänt

1.1 Skatteverket erbjuder den säkra digitala brevlådan Min myndighetpost (”Brevlådan”) till enskilda.

1.2 Genom att skaffa Brevlådan Min myndighetspost godkänner den enskilde (”Brevlådeinnehavaren”) dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering och begränsar därför inte Skatteverkets skyldigheter enligt förvaltningslagen (1986:223) eller föreskrifter.

1.3 Både privatpersoner och företag kan skaffa Brevlådan Min myndighetspost. För att skaffa Brevlådan krävs e-legitimation. Privatpersoner kan endast skaffa en Brevlåda åt sig själva. För företag kan en Brevlåda endast skaffas av behörig firmatecknare i enlighet med den firmateckningsrätt som finns registrerad hos Bolagsverket. Endast aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar kan skaffa brevlåda. En juridisk person som företräds av en annan juridisk person kan inte skaffa en Brevlåda.

1.4 Till Brevlådan skickas meddelanden från anslutna myndigheter. Brevlådeinnehavaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som skickas till Brevlådan från samtliga vid var tid anslutna myndigheter. Brevlådeinnehavaren kan genom inställningar i Brevlådan administrera mottagningsregler. Genom att välja bort digital post från en ansluten myndighet skickas posten från den myndigheten istället som papperspost.

2 Logga in i Brevlådan

2.1 För att få åtkomst till Brevlådan måste Brevlådeinnehavaren, eller behörig firmatecknare, logga in med e-legitimation.

2.2 Brevlådeinnehavare kan i Brevlådans inställningar erbjuda någon annan läsrättighet eller hanteringsrättighet, så att denne kan ta del av innehållet i Brevlådan. Läs- eller hanteringsrättigheten kan när som helst återkallas av Brevlådeinnehavaren. Den som har fått läs- eller hanteringsrättighet måste logga in med sin e-legitimation och acceptera erbjudandet för att ta del av innehållet i Brevlådan.

3 Funktionalitet i Min myndighetspost

3.1 I inställningarna i Brevlådan kan Brevlådeinnehavaren ange kontaktuppgifter i form av e-postadresser och telefonnummer. Meddelanden som kan innehålla känslig information skickas enbart till Brevlådan. Andra meddelanden skickas även direkt till angivna kontaktuppgifter.

3.2 Brevlådeinnehavare kan få en avisering till angivna kontaktuppgifter i samband med att ett nytt meddelande har lämnats i Brevlådan. I inställningarna kan Brevlådeinnehavaren välja hur ofta avisering ska skickas, dagligen, veckovis etc. Skatteverket ansvarar inte för att aviseringar och meddelanden som skickas till kontaktuppgifterna når mottagaren.

3.3 Brevlådeinnehavare kan ta bort, skriva ut, sortera och söka efter meddelanden i Brevlådan.

3.4 Brevlådeinnehavaren kan vidarebefordra meddelanden från sin Brevlåda till en annan Brevlåda inom Min myndighetspost.

4 Behandling av personuppgifter

4.1 Vid registrering av en Brevlåda i Min myndighetpost lagrar Skatteverket Brevlådeinnehavarens personnummer. I det fall en Brevlåda registreras för en juridisk person lagras organisationsnummer.

4.2 Personnummer behandlas för att Skatteverket på ett säkert sätt ska kunna identifiera Brevlådeinnehavaren för att ge tillgång till Brevlådan eller en Brevlåda denne har Läs- eller hanteringsrättigheter till samt för att säkerställa att meddelanden levereras till rätt Brevlåda. I samband med att Brevlådeinnehavaren godkänner användarvillkoren för Min myndighetspost upprättas en avtalsrelation mellan Brevlådeinnehavaren och Skatteverket. Skatteverket behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda Brevlådan enligt dessa användarvillkor.

4.3 Skatteverket kontrollerar personnummer mot Statens personadressregister (SPAR) i samband med att en Brevlådeinnehavare erbjuder läs- eller hanteringsrättigheter till sin Brevlåda. Vid registrering och inloggning till en Brevlåda för ett företag kontrolleras personnummer mot den firmateckningsrätt som finns registrerad hos Bolagsverket.

4.4 Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för de behandlingar av personuppgifter som utförs i samband med registrering, behörighetskontroller och inloggning i Brevlådan. Skatteverket är även personuppgiftsansvarigt för behandling av de eventuella ytterligare personuppgifter som fordras för att meddelandet ska kunna befordras till aktuell Brevlåda.

4.5 I de fall Brevlådeinnehavaren är en fysisk person omfattas inte de behandlingar av personuppgifter för privat bruk som sker i Brevlådan av EU:s dataskyddsförordning.

4.6 I de fall Brevlådeinnehavaren är en juridisk person omfattas de behandlingar av personuppgifter som sker i Brevlådan av EU:s dataskyddsförordning. Den juridiska personen är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar och Skatteverket är personuppgiftsbiträde. Detta innebär bland annat att Skatteverket endast får behandla personuppgifterna i Brevlådan i enlighet med Brevlådeinnehavarens instruktioner. Dessa användarvillkor utgör ett sådant skriftligt avtal och skriftlig instruktion.

4.7 Avsändande myndighet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med att ett meddelande upprättas samt vid förmedling av meddelandet. Avsändande myndighet är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med mottagning och tillgängliggörande av meddelanden. Skatteverket är då personuppgiftsbiträde till avsändande myndighet och får inte behandla personuppgifterna för andra ändamål än att tillgängliggöra dem för mottagaren.

4.8 Dina personuppgifter behandlas så länge du har en Brevlåda i Min myndighetspost. Du kan när som helst välja att avsluta din Brevlåda på det sätt som beskrivs i avsnitt 11 i dessa användarvillkor.

4.9 Du har rätt att begära ett utdrag i enlighet med artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning. En sådan skriftlig begäran ska vara egenhändigt undertecknad och skickas till Mina meddelanden, Skatteverket, 171 94 Solna.

4.10 Brevlådeinnehavaren kan begära rättning av personuppgifter som denne anser är felaktiga eller ofullständiga genom skicka en skriftlig begäran till Mina meddelanden, Skatteverket, 171 94 Solna.

4.11 Brevlådeinnehavaren kan begära att få ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format. En begäran skickas skriftlig till Mina meddelanden, Skatteverket, 171 94 Solna.

4.12 Kontaktinformation till Skatteverkets dataskyddsombud finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också läsa mer om hur Skatteverket behandlar personuppgifter.

4.13 Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning, till exempel EU;s dataskyddsförordningen, har du rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet. Mer information finner du på www.datainspektionen.se.
länk till annan webbplats

5 Skatteverkets ansvar

5.1 Skatteverket ansvarar för att Meddelanden som har mottagits från avsändare förmedlas till Brevlådeinnehavarens Brevlåda och lagras utan att innehållet förstörs, förvanskas eller att obehöriga personer tar del av meddelandena. Skatteverket ansvarar även i övrigt för att vidta lämpliga åtgärder för att skydda Brevlådan och de personuppgifter som behandlas där.

5.2 Min myndighetspost tillhandahålls normalt dygnet runt, sju dagar i veckan. Skatteverket ansvarar dock inte för eventuella avbrott i tjänsten. I de fall Min myndighetspost drabbats av avbrott kan meddelanden komma att skickas som papperspost.

5.3 Skatteverket ansvarar för att följa de krav och villkor som fastställts för brevlådeoperatörer inom Mina meddelanden.

5.4 Skatteverket har rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina åtaganden avseende Min myndighetspost. Skatteverket ansvarar då för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

5.5 Skatteverket har ingen insyn i Brevlådan och kan därmed inte ta del av innehållet i de meddelanden som skickats till Brevlådeinnehavaren. Skatteverket får använda andra uppgifter i Brevlådan endast i enlighet med Brevlådeinnehavarens instruktioner, dvs. genom att tekniskt använda brevlådeinnehavarens inställningar för att löpande kunna tillhandahålla den funktionalitet som finns i Min myndighetspost eller vidta andra åtgärder enligt Brevlådeinnehavarens instruktion. Uppgifter och meddelanden i Min myndighetspost utgör inte allmänna handlingar i den enskildes Brevlåda i enlighet med 2 kap. 10 och 11 §§ tryckfrihetsförordningen. Meddelanden i Brevlådan kan dock utgöra allmänna handlingar hos den avsändande myndigheten.

5.6 Skatteverket ska begränsa behörigheten för åtkomst till uppgifter i Min myndighetspost så att den som arbetar hos Skatteverket endast efter särskilt beslut får vidta teknisk rättelse för att åtgärda eller återställa Brevlådans funktionalitet för Brevlådeinnehavaren.

6 Brevlådeinnehavarens ansvar

6.1 Brevlådeinnehavarens tillgång till Min myndighetspost kan vara beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller åt Brevlådeinnehavaren (såsom internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Brevlådeinnehavaren är ensam ansvarig för tillgång, nyttjande och betalning av dessa tjänster.

6.2 Brevlådeinnehavaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som har skickats till Brevlådan.

6.3 Brevlådeinnehavaren ansvarar för att den information som lämnas i samband med användning av Min myndighetspost är riktig och aktuell. Brevlådeinnehavaren ansvarar för eventuella konsekvenser av felaktig eller inaktuell information.

6.4 Brevlådan får användas bara i enlighet med dessa användarvillkor, gällande författningar och myndighetsbeslut. Brevlådeinnehavaren är skyldig att följa eventuella instruktioner avseende användningen av Brevlådan som lämnas av Skatteverket.

6.5 Brevlådeinnehavaren ska skydda sin e-legitimation och sina personliga koder på ett betryggande sätt så att ingen obehörig ska kunna få tillgång till Brevlådan.

6.6 I de fall Brevlådeinnehavaren är en juridisk person omfattas de behandlingar av uppgifter som sker i Brevlådan av gällande dataskyddslagstiftning. Den juridiska personen är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar, se även punkt 4.6.

7 Skadestånd

7.1 Skatteverkets skadeståndsansvar gentemot Brevlådeinnehavaren beträffande Min myndighetspost är begränsat till skada som Skatteverket vållar Brevlådeinnehavaren genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller lag/författning. Skatteverket ansvarar inte i något fall för skada som beror på avbrott i Brevlådans tillgänglighet.

7.2 Skatteverkets skadeståndsansvar gentemot Brevlådeinnehavaren är begränsat till direkt skada samt till ett sammanlagt belopp motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). Skatteverket ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller förlust av data.

8 Mottagen handling

8.1 Ett digitalt meddelande anses ha kommit Brevlådeinnehavaren till handa när Skatteverket har tillgängliggjort det i Brevlådan.

9 Rätten till Min myndighetspost

9.1 Samtliga rättigheter kopplade till Min myndighetspost tillkommer Skatteverket. Genom att skaffa en Brevlåda får Brevlådeinnehavaren nyttjanderätt till tjänsten Min myndighetspost i enlighet med dessa användarvillkor.

10 Inaktivering och avregistrering

10.1 Brevlådeinnehavaren kan när som helst inaktivera sin Brevlåda. Efter inaktivering skickas inga nya meddelanden till brevlådan. Brevlådan finns dock kvar och Brevlådeinnehavaren och personer som har läsrättighet kan logga in och ta del av innehållet. Brevlådeinnehavaren kan välja att aktivera Brevlådan igen.

10.2 Skatteverket kan på skriftlig begäran av Brevlådeinnehavaren eller behörig företrädare inaktivera Brevlådan.

10.3 Skatteverket har rätt att inaktivera Brevlådan vid dödsfall samt vid avregistrering av företag ur Bolagsverkets register.

11 Avsluta och ta bort Brevlådan

11.1 Brevlådeinnehavaren kan välja att avsluta sin Brevlåda efter att den har inaktiverats. För att avsluta Brevlådan måste Brevlådeinnehavaren logga in med e-legitimation. När brevlådan avslutas raderas Brevlådan och samtliga meddelanden som finns i den.

11.2 Skatteverket har rätt att ta bort en brevlåda om den har varit inaktiv under 18 månader samt ingen har loggat in i brevlådan under 18 månader i följd.

12 Avstängning

12.1 Om en Brevlådeinnehavare agerar i strid med dessa användarvillkor eller i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner får Skatteverket stänga av Brevlådeinnehavaren från Min myndighetspost.

12.2 Skatteverket får ta bort en påbörjad registrering om registreringen inte slutförts inom sex månader.

13 Drift och underhåll

13.1 Skatteverket har rätt att begränsa tillgängligheten till Min myndighetspost i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl. Skatteverket ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att Brevlådeinnehavaren ska vållas minsta möjliga skada, Skatteverket ska i största möjliga utsträckning informera Brevlådeinnehavaren om planerade avbrott.

14 Ändringar

14.1 Skatteverket har rätt att göra förändringar i Min myndighetspost. Information om förändringar lämnas på webbplatsen för Min myndighetspost.

15 Avveckling av Min myndighetspost

15.1 Skatteverket får säga upp tillhandahållandet av Min myndighetspost helt eller delvis genom underrättelse till Brevlådeinnehavaren minst 30 dagar före avvecklingen.

16 Överlåtelse av Min myndighetspost

16.1 Skatteverket får helt eller delvis föra över tjänsten Min myndighetspost till annan statlig myndighet. Alla rättigheter och skyldigheter som gäller mellan Brevlådeinnehavaren och Skatteverket kommer då istället att gälla mellan Brevlådeinnehavaren och den statliga myndighet som tar över Min myndighetspost.

17 Tillägg och ändringar

17.1 Skatteverket har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Skatteverket ska underrätta Brevlådeinnehavaren om sådana tillägg och ändringar på webbplatsen för Min myndighetspost. Underrättelse behöver dock inte ske om ändringarna är av begränsad betydelse.

18 Tillämplig lag

18.1 Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.