På minmyndighetspost.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Användarvillkor för Min myndighetspost

Senast ändrade 2015-12-16

1 Allmänt.

1.1 Skatteverket erbjuder den säkra digitala brevlådan Min myndighetpost (”Brevlådan”) till enskilda.

1.2 Genom att skaffa Brevlådan Min myndighetspost godkänner den enskilde (”Brevlådeinnehavaren”) dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering och begränsar därför inte Skatteverkets skyldigheter enligt förvaltningslagen (1986:223) eller föreskrifter.

1.3 Både privatpersoner och företag kan skaffa Brevlådan Min myndighetspost. För att skaffa Brevlådan krävs e-legitimation. Privatpersoner kan endast skaffa en Brevlåda åt sig själva. För företag kan en Brevlåda endast skaffas av behörig firmatecknare i enlighet med den firmateckningsrätt som finns registrerad hos Bolagsverket. Endast aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar kan skaffa brevlåda. En juridisk person som företräds av en annan juridisk person kan inte skaffa en Brevlåda.

1.4 Till Brevlådan skickas meddelanden från anslutna myndigheter. Brevlådeinnehavaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som skickas till Brevlådan från samtliga vid var tid anslutna myndigheter. Brevlådeinnehavaren kan genom inställningar i Brevlådan administrera mottagningsregler. Genom att välja bort digital post från en ansluten myndighet skickas posten från den myndigheten istället som papperspost.

2 Logga in i Brevlådan

2.1 För att få åtkomst till Brevlådan måste Brevlådeinnehavaren, eller behörig firmatecknare, logga in med e-legitimation.

2.2 Brevlådeinnehavare kan i Brevlådans inställningar erbjuda någon annan läsrättighet eller hanteringsrättighet, så att denne kan ta del av innehållet i Brevlådan. Läs- eller hanteringsrättigheten kan när som helst återkallas av Brevlådeinnehavaren. Den som har fått läs- eller hanteringsrättighet måste logga in med sin e-legitimation och acceptera erbjudandet för att ta del av innehållet i Brevlådan.

3 Funktionalitet i Min myndighetspost

3.1 I inställningarna i Brevlådan kan Brevlådeinnehavaren ange kontaktuppgifter i form av e-postadresser och telefonnummer. Meddelanden som kan innehålla känslig information skickas enbart till Brevlådan. Andra meddelanden skickas även direkt till angivna kontaktuppgifter.

3.2 Brevlådeinnehavare kan få en avisering till angivna kontaktuppgifter i samband med att ett nytt meddelande har lämnats i Brevlådan. I inställningarna kan Brevlådeinnehavaren välja hur ofta avisering ska skickas, dagligen, veckovis etc. Skatteverket ansvarar inte för att aviseringar och meddelanden som skickas till kontaktuppgifterna når mottagaren.

3.3 Brevlådeinnehavare kan ta bort, skriva ut, sortera och söka efter meddelanden i Brevlådan.

3.4 Brevlådeinnehavaren kan vidarebefordra meddelanden från sin Brevlåda till en annan Brevlåda inom Min myndighetspost.

4 Personuppgiftsansvar

4.1 Skatteverket registrerar och lagrar brevlådeinnehavarens personuppgifter. Genom att skaffa Brevlådan Min myndighetspost samtycker Brevlådeinnehavaren till behandling av personuppgifter enligt dessa användarvillkor.

4.2 Behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Brevlådeinnehavaren har rätt att efter skriftlig begäran en gång per kalenderår gratis få ett utdrag i enlighet med 26§ personuppgiftslagen. En sådan skriftlig begäran ska vara egenhändigt undertecknad och skickas till Mina meddelanden, Skatteverket, 171 94  Solna. För mer information om personuppgiftsbehandling se Skatteverkets webbplats.

4.3 Avsändande myndighet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med att ett meddelande upprättas samt vid förmedling av meddelandet. Avsändande myndighet är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med mottagning och tillgängliggörande av meddelanden. Skatteverket är då personuppgiftsbiträde till avsändande myndighet och får inte behandla personuppgifterna för andra ändamål än att tillgängliggöra dem för mottagaren.

4.4 Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av de eventuella ytterligare personuppgifter som fordras för att meddelandet ska kunna befordras till aktuell brevlåda. Skatteverket är även personuppgiftsansvarigt för de behandlingar av personuppgifter som utförs i samband med behörighetskontroller och inloggning till Brevlådan.

4.5 I de fall Brevlådeinnehavaren är en fysisk person omfattas inte de behandlingar av personuppgifter för privat bruk som sker i Brevlådan av personuppgiftslagen.

4.6 I de fall Brevlådeinnehavaren är en juridisk person omfattas de behandlingar av personuppgifter som sker i Brevlådan av personuppgiftsuppgiftslagen. Den juridiska personen är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar och Skatteverket är personuppgiftsbiträde. Detta innebär bland annat att Skatteverket endast får behandla personuppgifterna i Brevlådan i enlighet med Brevlådeinnehavarens instruktioner. Dessa användarvillkor utgör ett skriftligt avtal enligt 30§ Personuppgiftslagen.

5 Skatteverkets ansvar

5.1 Skatteverket ansvarar för att Meddelanden som har mottagits från avsändare förmedlas till Brevlådeinnehavarens Brevlåda och lagras utan att innehållet förstörs, förvanskas eller att obehöriga personer tar del av meddelandena. Skatteverket ansvarar även i övrigt för att vidta lämpliga åtgärder för att skydda Brevlådan och de personuppgifter som behandlas där.

5.2 Min myndighetspost tillhandahålls normalt dygnet runt, sju dagar i veckan. Skatteverket ansvarar dock inte för eventuella avbrott i tjänsten. I de fall Min myndighetspost drabbats av avbrott kan meddelanden komma att skickas som papperspost.

5.3 Skatteverket ansvarar för att följa de krav och villkor som fastställts för brevlådeoperatörer inom Mina meddelanden.

5.4 Skatteverket har rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina åtaganden avseende Min myndighetspost. Skatteverket ansvarar då för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

5.5 Skatteverket har ingen insyn i Brevlådan och kan därmed inte ta del av innehållet i de meddelanden som skickats till Brevlådeinnehavaren. Skatteverket får använda andra uppgifter i Brevlådan endast i enlighet med Brevlådeinnehavarens instruktioner, dvs. genom att tekniskt använda brevlådeinnehavarens inställningar för att löpande kunna tillhandahålla den funktionalitet som finns i Min myndighetspost eller vidta andra åtgärder enligt Brevlådeinnehavarens instruktion. Uppgifter och meddelanden i Min myndighetspost utgör inte allmänna handlingar i den enskildes Brevlåda i enlighet med 2 kap. 10 och 11 §§ tryckfrihetsförordningen. Meddelanden i Brevlådan kan dock utgöra allmänna handlingar hos den avsändande myndigheten.

5.6 Skatteverket ska begränsa behörigheten för åtkomst till uppgifter i Min myndighetspost så att den som arbetar hos Skatteverket endast efter särskilt beslut får vidta teknisk rättelse för att åtgärda eller återställa Brevlådans funktionalitet för Brevlådeinnehavaren.

6 Brevlådeinnehavarens ansvar

6.1 Brevlådeinnehavarens tillgång till Min myndighetspost kan vara beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller åt Brevlådeinnehavaren (såsom internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Brevlådeinnehavaren är ensam ansvarig för tillgång, nyttjande och betalning av dessa tjänster.

6.2 Brevlådeinnehavaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som har skickats till Brevlådan.

6.3 Brevlådeinnehavaren ansvarar för att den information som lämnas i samband med användning av Min myndighetspost är riktig och aktuell. Brevlådeinnehavaren ansvarar för eventuella konsekvenser av felaktig eller inaktuell information.
6.4 Brevlådan får användas bara i enlighet med dessa användarvillkor, gällande författningar och myndighetsbeslut. Brevlådeinnehavaren är skyldig att följa eventuella instruktioner avseende användningen av Brevlådan som lämnas av Skatteverket.
6.5 Brevlådeinnehavaren ska skydda sin e-legitimation och sina personliga koder på ett betryggande sätt så att ingen obehörig ska kunna få tillgång till Brevlådan.
6.6 I de fall Brevlådeinnehavaren är en juridisk person omfattas de behandlingar av uppgifter som sker i Brevlådan av personuppgiftslagen. Den juridiska personen är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar, se även punkt 4.6.

7 Skadestånd

7.1 Skatteverkets skadeståndsansvar gentemot Brevlådeinnehavaren beträffande Min myndighetspost är begränsat till skada som Skatteverket vållar Brevlådeinnehavaren genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller lag/författning. Skatteverket ansvarar inte i något fall för skada som beror på avbrott i Brevlådans tillgänglighet.

7.2 Skatteverkets skadeståndsansvar gentemot Brevlådeinnehavaren är begränsat till direkt skada samt till ett sammanlagt belopp motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). Skatteverket ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller förlust av data.

8 Mottagen handling

8.1 Ett digitalt meddelande anses ha kommit Brevlådeinnehavaren till handa när Skatteverket har tillgängliggjort det i Brevlådan.

9 Rätten till Min myndighetspost

9.1 Samtliga rättigheter kopplade till Min myndighetspost tillkommer Skatteverket. Genom att skaffa en Brevlåda får Brevlådeinnehavaren nyttjanderätt till tjänsten Min myndighetspost i enlighet med dessa användarvillkor.

10 Inaktivering och avregistrering

10.1 Brevlådeinnehavaren kan när som helst inaktivera sin Brevlåda. Efter inaktivering skickas inga nya meddelanden till brevlådan. Brevlådan finns dock kvar och Brevlådeinnehavaren och personer som har läsrättighet kan logga in och ta del av innehållet. Brevlådeinnehavaren kan välja att aktivera Brevlådan igen.

10.2 Skatteverket kan på skriftlig begäran av Brevlådeinnehavaren eller behörig företrädare inaktivera Brevlådan.

10.3 Skatteverket har rätt att inaktivera Brevlådan vid dödsfall samt vid avregistrering av företag ur Bolagsverkets register.

11 Borttag av Brevlåda

11.1 Brevlådeinnehavaren kan välja att ta bort sin Brevlåda efter att den har inaktiverats. Då raderas Brevlådan och samtliga meddelanden som finns i den.

11.2 Skatteverket har rätt att ta bort en brevlåda om den har varit inaktiv under 18 månader samt ingen har loggat in i brevlådan under 18 månader i följd.

12 Avstängning

12.1 Om en Brevlådeinnehavare agerar i strid med dessa användarvillkor eller i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner får Skatteverket stänga av Brevlådeinnehavaren från Min myndighetspost.

12.2 Skatteverket får ta bort en påbörjad registrering om registreringen inte slutförts inom sex månader.

13 Drift och underhåll

13.1 Skatteverket har rätt att begränsa tillgängligheten till Min myndighetspost i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl. Skatteverket ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att Brevlådeinnehavaren ska vållas minsta möjliga skada, Skatteverket ska i största möjliga utsträckning informera Brevlådeinnehavaren om planerade avbrott.

14 Ändringar

14.1 Skatteverket har rätt att göra förändringar i Min myndighetspost. Information om förändringar lämnas på webbplatsen för Min myndighetspost.

15 Avveckling av Min myndighetspost

15.1 Skatteverket får säga upp tillhandahållandet av Min myndighetspost helt eller delvis genom underrättelse till Brevlådeinnehavaren minst 30 dagar före avvecklingen.

16 Överlåtelse av Min myndighetspost

16.1 Skatteverket får helt eller delvis föra över tjänsten Min myndighetspost till annan statlig myndighet. Alla rättigheter och skyldigheter som gäller mellan Brevlådeinnehavaren och Skatteverket kommer då istället att gälla mellan Brevlådeinnehavaren och den statliga myndighet som tar över Min myndighetspost.

17 Tillägg och ändringar

17.1 Skatteverket har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Skatteverket ska underrätta Brevlådeinnehavaren om sådana tillägg och ändringar på webbplatsen för Min myndighetspost. Underrättelse behöver dock inte ske om ändringarna är av begränsad betydelse.

18 Tillämplig lag

18.1 Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.